Toon menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (1 mei 2015)

VOORWAARDEN VAKOPLEIDING 

De student kan de inschrijving annuleren tot 14 werkdagen na toelating. Daarna is de inschrijving definitief en dient de nota volledig voldaan te worden, ook bij eventuele annulering door de student. Gemiste lessen worden niet vergoed. Bij voortijdig of tussentijds afbreken van de studie vindt geen restitutie plaats. Aanmelden voor een aansluitend volgend studiejaar, dient voor 1 mei plaats te vinden.

Annulering door de academie gebeurt uitsluitend bij inschrijvingen minder dan 10 personen van een cursus/keuzevak/workshop of bij overmacht/calamiteiten. Betaalde leskosten worden dan direct teruggeboekt.

VOORWAARDEN WORKSHOPS, WEEKENDEN EN CURSUSSEN EN KEUZEVAKKEN 

Voor workshops, weekenden en korte cursussen kunt u zich het hele seizoen opgeven. De cursussen zijn exclusief en de workshops zijn inclusief materiaal tenzij anders vermeld.

Alle manieren van opgave zijn bindend. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een nota. Workshop, cursus en keuzevak moeten vooraf worden betaald. Als u zich heeft aangemeld voor een workshop, cursus en/of keuzevak staat u ingeschreven en houden wij voor u een plaats vrij. U bent gebonden aan de cursusprijs.

Bij ziekte of onverwachte verhindering voor een workshop, kunt u zelf iemand in uw plaats vragen te komen. Bij afmelding later dan 2 weken voor aanvang (door welke reden dan ook) van de workshop, cursus of keuzevak blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij tijdig afmelden bent u alleen de administratiekosten van € 9,- verschuldigd en storten wij het teveel betaalde retour. Afmelden kan via e-mail (alleen als u van ons een bevestigingsmail retour krijgt is deze afmelding door ons ontvangen), schriftelijk of per telefoon.

Annulering door de academie gebeurt uitsluitend bij inschrijvingen minder dan 10 personen van een cursus/keuzevak/workshop of bij overmacht/calamiteiten. Betaalde leskosten worden dan direct teruggeboekt.

BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMEEN:

Lesgeld en opleidingskosten moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL81RABO 0301 8734 61 t.n.v. Kunstacademie Friesland met vermelding van naam en cursus/workshopnummer.

Betalingstermijn: 14 dagen na ontvangst van de nota.

Bij te late betaling worden herinneringskosten berekend van 1,35% per 30 dagen of ten minste € 7,50. Betaling in termijnen kan uitsluitend op grond van een schriftelijke termijnregeling. Hierbij wordt 2,7% op het notabedrag berekend.

GEEN RESTITUTIE

Er vindt geen restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld plaats vanwege het door de student missen of niet bijwonen van lessen.

Wanneer lessen wegens ziekte of andere uitval van de docent of bij weeralarm niet worden gegeven zal de directie van Kunstacademie Friesland alles in het werk stellen om de les in te halen, m.u.v. de

eerste twee door ziekte van de docent of weeralarm uitgevallen lessen. Ter compensatie worden twee reservedata gepland.

WEL RESTITUTIE

Wanneer de lessen gedurende de rest van het schooljaar, om welke reden dan ook, niet door de docent of gastdocenten van Kunstacademie Friesland gegeven kunnen worden en er geen andere docent is die de lessen kan overnemen, volgt wel restitutie van een gedeelte van het vooruit betaalde lesgeld. Tot 1 november 50% van het vooruit betaalde lesgeld, tot 1 januari 30%. De directie van Kunstacademie Friesland houdt zich het recht voor de opleiding door een andere dan de op de website genoemde docent te laten geven.

Het lesgeld voor het volgende studiejaar wordt jaarlijks voor 1 maart vermeld op deze website.

EIGENDOMSRECHT LESMATERIAAL 

Lesmateriaal wat gemaakt is door de docent en wat afgerekend is door de student, is eigendom van de student.

COPYRIGHT

De maker van lesmateriaal behoudt het copyright van het uitgedeelde lesmateriaal.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID 

Kunstacademie Friesland (kvk nr. 01058963) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voor gebeurtenissen in of buiten Kunstacademie Friesland.

KLACHTENPROCEDURE

Bij eventuele onenigheid hanteert Kunstacademie Friesland een eenvoudige klachtenprocedure.

1. Van deze regeling kunnen gebruik maken: studenten, cursisten, docenten en andere contractanten van Kunstacademie Friesland gedurende de lopen de periode van hun inschrijving of contract. Zij kunnen ook buiten die periode hiervan gebruik maken, indien de klacht een gebeurtenis betreft die binnen de periode van inschrijving of binnen de contractperiode heeft plaatsgevonden tot maximaal 365 dagen geleden.

2. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de directie van de academie via:

e-mail (heeft de voorkeur): info@kafrl.nl onderwerp regel: klacht

Post: Directie Kunstacademie Friesland,

Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden (linksboven op envelop: Klacht).

3. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Na ontvangst van een klacht neemt de directie binnen 7 werkdagen mondeling of schriftelijk contact op met de indiener van de klacht. De definitieve afhandeling volgt binnen 4 weken. Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, ontvangt de indiener van de klacht daarover bericht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij wordt ook een indicatie gegeven van de te verwachten termijn van afhandeling.

5. Indien een klacht tegen een persoon of meerdere personen is gericht, volgt de directie een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor. Met de indiener van de klacht wordt een bijeenkomst afgesproken, indien de laatste dat wenst.

6. Als ontevredenheid ontstaat over de behandeling van de klacht, vragen partijen een bindend advies aan een onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit de geschillencommissie van Kunstacademie Friesland: S. Brouwers en mw. W. Eling.

Na ontvangst van een klacht krijgt de indiener een ontvangstbevestiging binnen 7 werkdagen.

7. Na het sturen van een ontvangstbevestiging, neemt de geschillencommissie een bindend besluit binnen 21 werkdagen. Beslissingen op een klacht worden schriftelijk en met redenen omkleed aanklager meegedeeld. De consequenties van een beslissing worden snel door de academie afgehandeld.

8. De klacht en de wijze van afhandelen worden gedurende een jaar schriftelijk bewaard in de academieadministratie.

Wanneer de klacht niet naar volle tevredenheid wordt opgelost is het Nederlands recht van toepassing.

De klachtencommissie verplicht zich tot volledige geheimhouding.

AANSPRAKELIJKHEID

De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect)

veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de opleiding, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Kunstacademie Friesland te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Kunstacademie Friesland gebruik is gemaakt, tenzij aan Kunstacademie Friesland opzet of grove schuld kan worden verweten. De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal danwel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

VERTROUWELIJKHEID 

Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Terug naar website