Toon menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (1 november 2022)

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTACADEMIE FRIESLAND - 1 november 2022

Opgave
Voor modules kunnen studenten zich het hele jaar opgeven. Alle manieren van opgave zijn bindend 14 dagen (wettelijke bedenktijd) na ontvangst van de bevestiging van inschrijving. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving en 
een nota. Modules moeten vooraf worden betaald. Als een student zich heeft aangemeld voor een module staat hij ingeschreven en houden wij voor een plaats vrij. Een student is
gebonden aan de aangegeven prijs.
Afmelding
Bij ziekte of onverwachte verhindering dient een student zich te allen tijde af te melden. Een student kan iemand anders in zijn plaats laten deelnemen. Indien je je binnen veertien dagen voor aanvang van de module/cursus/workshop afmeld, (door welke reden dan ook)dan blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
Bij tijdig afmelden zijn alleen de administratiekosten van € 9,- verschuldigd en wordt het restant retour gestort. Afmelden kan via e-mail, telefonisch of schriftelijk. Afmelden wordt
altijd schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging is de afmelding niet geldig en blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
Annulering
Bij inschrijvingen van minder dan 10 personen voor een module heeft Kunstacademie Friesland het recht om de betreffende module te annuleren. Betaalde leskosten worden dan direct
teruggeboekt. Bij annulering van een verplichte vakopleidingsmodule kunnen studenten bij wijze van uitzondering toestemming vragen om alvast een verplichte vakopleidingsmodule
in een hogere (deel-)fase te mogen volgen. In geval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van
enige verplichting tegenover de student en/of op enige andere wijze aansprakelijk. Er zal dan geen restitutie plaatsvinden.
Wijzigingen
Kunstacademie Friesland houdt zich te allen tijde het recht voor om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.
Lesgeld
Lesgeld dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL81RABO 0301 8734 61 t.n.v. Kunstacademie Friesland met vermelding van naam en module.
Betalingstermijnen
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de nota. Bij te late betaling worden herinneringskosten berekend van 1,35% per 30 dagen of ten minste € 7,50.
Betaling in termijnen kan uitsluitend op grond van een schriftelijke termijnregeling. Hierbij wordt 2,7% op het notabedrag berekend. Betalingstermijnen zijn alleen mogelijk bij
modules vanaf 10 bijeenkomsten.
Geen restitutie
Er vindt geen restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld plaats vanwege het door de student missen of niet bijwonen van lessen.
Wanneer lessen wegens ziekte of andere uitval van de docent of bij weeralarm niet worden gegeven zal de directie van Kunstacademie Friesland alles in het werk stellen om de les
in te halen. Ter compensatie kan een reservedatum worden gepland. Na opgave voor kunstreizen en excursies wordt geen restitutie verleend. Ongeacht deelname blijft de reissom
verschuldigd. Deelname is geheel voor eigen risico. Eventuele (reis-)verzekeringen dienen na aanmelding zelf te worden afgesloten. In geval van overmacht worden onze verplichtingen
opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verplichting tegenover de student en/of op enige andere wijze aansprakelijk. Er zal dan geen
restitutie plaatsvinden.
Wel restitutie
Wanneer de lessen gedurende de rest van de module niet door een docent van Kunstacademie Friesland gegeven kunnen worden en er geen andere docent is die de lessen kan
overnemen, volgt restitutie van een gedeelte van het vooruitbetaalde lesgeld binnen 14 dagen. Dit wordt na rato van de vervallen lessen berekend.
De directie van Kunstacademie Friesland houdt zich het recht voor de module door een andere dan de op de website genoemde docent te laten geven. In geval van overmacht
worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verplichting tegenover de student en/of op enige andere wijze
aansprakelijk. Er zal dan geen restitutie plaatsvinden. Kunstacademie Friesland zal bij een volgende lockdown als gevolg van een Corona uitbraak, aan deelnemers in cursussen en
modules de mogelijkheid geven om dit in te halen op een later tijdstip. Indien Kunstacademie Friesland geen inhaal mogelijkheden kan realiseren, dan kan de deelnemer kiezen uit:
het retourneren van reeds betaald lesgeld of het accepteren van een voucher met de waarde van het gemiste cursusgeld.
Aansprakelijkheid
Kunstacademie Friesland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voor gebeurtenissen in of buiten Kunstacademie Friesland.
De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de opleiding, het
handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Kunstacademie Friesland te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Kunstacademie
Friesland gebruik is gemaakt, tenzij aan Kunstacademie Friesland opzet of grove schuld kan worden verweten. De directie van Kunstacademie Friesland is niet aansprakelijk voor
schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal, schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.
Vertrouwelijkheid
Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan (AVG). Gegevens worden niet met derden (anders dan personeel KAF) gedeeld.
EIGENDOMSRECHT LESMATERIAAL
Lesmateriaal wat gemaakt is door de docent en wat afgerekend is door de student, is eigendom van de student.
COPYRIGHT
De maker van lesmateriaal behoudt het copyright van het uitgedeelde lesmateriaal.
KLACHTENPROCEDURE
Bij eventuele onenigheid hanteert Kunstacademie Friesland een eenvoudige klachtenprocedure.
1. Van deze regeling kunnen gebruik maken: studenten, cursisten, docenten en andere contractanten van Kunstacademie Friesland lopende de periode van hun
inschrijving of contract. Zij kunnen ook buiten die periode hiervan gebruik maken, indien de klacht een gebeurtenis betreft die binnen de periode van inschrijving of binnen de
contractperiode heeft plaatsgevonden tot maximaal 365 dagen geleden.
2. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de directie van de academie via: e-mail (heeft de voorkeur): info@kafrl.nl onderwerp regel: klacht. Post: Directie Kunstacademie
Friesland, Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden (linksboven op envelop: Klacht).
3. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
4. Na ontvangst van een klacht neemt de directie binnen 7 werkdagen mondeling of schriftelijk contact op met de indiener van de klacht. De definitieve afhandeling volgt binnen 4
weken na ontvangst van de klacht.  Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, ontvangt de indiener van de klacht daarover bericht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij wordt ook een indicatie
gegeven van de te verwachten termijn van afhandeling.
5. Indien een klacht tegen een persoon of meerdere personen is gericht, volgt de directie een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor. Met de indiener van de klacht wordt een
bijeenkomst afgesproken, indien de laatste dat wenst.
6. Als ontevredenheid ontstaat over de behandeling van de klacht, vragen partijen een bindend advies aan een onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit de geschillencommissie
van Kunstacademie Friesland: S. Brouwers en mw. W. Eling., te bereiken via klachtencommissiekaf@gmail.com .
7. De geschillencommissie neemt een bindend besluit binnen 21 werkdagen. Beslissingen op een klacht worden schriftelijk en met
redenen omkleed aan klager meegedeeld. De consequenties van een beslissing worden snel door de academie afgehandeld.
8. De klacht en de wijze van afhandelen worden gedurende 2 jaar schriftelijk bewaard in de administratie van de Kunstacademie Friesland . Wanneer de klacht niet naar volle tevredenheid wordt opgelost is het Nederlands recht van toepassing. De klachtencommissie verplicht zich tot volledige geheimhouding.

Terug naar website